Kāpēc vajadzīga aitu pārraudzība?

aitu_parraudziba_gs2
Avots
Aitkopība Latvijā ir lauksaimniecības nozare, kas šobrīd attīstās visstraujāk. Kopš 2005. gada dzīvnieku skaits ir dubultojies. Aitas tiek turētas dažādiem mērķiem, bet galvenokārt, lai ražotu gaļu un vilnu, sakoptu ainavu, iegūtu kvalitatīvu vaislas materiālu.


Pirms sākat nodarboties ar aitkopību, nepieciešams apsvērt, kāpēc vēlaties turēt aitas. Nākamais solis ir šķirnes izvēle atbilstoši mērķim – jēru gaļas ražošanai vai šķirnes aitu audzēšanai.

Jāievēro, ka ne visu šķirņu dzīvnieki spēj labi aklimatizēties Latvijas apstākļos. Iepirktie dzīvnieki var būt uzņēmīgāki pret dažādām saslimšanām. Latvijas tumšgalves (LT) ir izturīgākā un piemērotākā šķirne mūsu klimatam, jo tā izveidota šeit, Latvijā. Pirms ganāmpulka veidošanas būtu vēlams konsultēties ar kompetentiem šīs nozares speciālistiem. Iegādājieties tikai klīniski veselas aitas!

Ja vēlaties ražot jērus gaļai, ieteicams iegādāties gaļas šķirnes teķi, ko lecināt ar saimniecībā esošām LT šķirnes vai arī nezināmas izcelsmes aitām.

Latvijas tirgū nav liela pieprasījuma pēc aitu vilnas, ādām, piena un taukiem. Tomēr, ja izvēlaties audzēt aitas kādā no šiem ražošanas virzieniem – noteikti jāpievērš uzmanība šķirnes īpatnībām. Priekam, ainavai vai vienkārši hobijam aitas var iegādāties bez nosacījumiem.

Vaislai materiāls Latvijā tiek ataudzēts saskaņā ar ciltsdarba programmu aitkopībā 2009.–2013. gadam. Ciltsdarbs ir zootehnisko pasākumu komplekss mērķtiecīgai dzīvnieku audzēšanai un to ģenētisko un saimnieciski derīgo īpašību izkopšanai, kurā ietilpst pareiza uzskaite, izlase, atlase, ēdināšana, turēšana un kopšana.

Ganāmpulka 
vērtības apzināšanās

Lai labāk izprastu un celtu sava ganāmpulka produktivitātes vērtību, būtu ieteicams veikt aitu pārraudzību. Ko tas nozīmē?

Pārraudzība ir process, kas nodrošina kvantitatīvus un kvalitatīvus datus par lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāti un eksterjeru un šo datu reģistrāciju. Tas ir brīvprātīgs pasākums.

Jūsu ieguvums, veicot pārraudzību un reģistrējot datus Lauksaimniecības datu centrā (LDC):

* kontrolēta dzīvnieku aprites uzskaite saimniecībā;

* atsevišķu dzīvnieku un ganāmpulka kopējo produktivitātes rādītāju ieguve;

* kvalitatīvu dzīvnieku izlase un atlase;

* datu apskate jebkurā laikā;

* nozares kopējo datu objektīvāka statistika.

Aitu pārraudzības kārtību nosaka Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumi nr. 528 Aitu pārraudzības kārtība.

Pārraudzību var veikt vai nu pārraugs, kurš ir saņēmis sertifikātu pārraudzības veikšanai (A metode), vai pārraugs, kurš ir saņēmis apliecību pārraudzības veikšanai vienā ganāmpulkā (B metode).

Sertifikātu pārraudzības darba veikšanai, pēc pārraudzības kursa sekmīgi nokārtojot eksāmenu, izsniedz LDC. Apliecības par pārraudzības darba veikšanu vienā ganāmpulkā LDC ir deleģējis izsniegt apmācības iestādēm, tās ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs vai LLU Mūžizglītības centrs. Kvalifikācijas paaugstināšanu saviem biedriem piedāvā biedrība Latvijas Aitu audzētāju asociācija (LAAA).

Kā sākt pārraudzību?
aitastabs

Pārraudzības gads aitu ganāmpulkos sākas katra gada 1. jūlijā un beidzas nākamā gada 30. jūnijā. Pārraudzības gadā dzīvnieku produktivitātes rādītājus reģistrē LDC sagatavotās kontroles lapās, šos datus pēc tam apstrādā LDC.

Dzīvniekiem, ganāmpulkiem un novietnēm jābūt reģistrētām saskaņā ar MK 2011. gada 16. augusta noteikumiem nr. 650 Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība.

Ganāmpulka īpašniekam (vai viņa pilnvarotajai personai), uzsākot pārraudzību, Lauksaimniecības datu centrā (Citadeles ielā 3, Rīgā, LV-1010) jāiesniedz iesniegums par pārraudzības darba uzsākšanu, norādot informāciju par ganāmpulka un novietnes numuru, pārraudzības metodi un veidu, pārraudzības darba veicēja sertifikāta vai apliecības numuru.

Tikai pēc pareizi aizpildīta iesnieguma saņemšanas LDC nosūtīs kontroles lapas pārraudzības veikšanai.

Kas ir šķirnes aitu 
audzēšanas saimniecība?

aitastabs_1Šķirnes aitu audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību nosaka MK 2011. gada 14. jūnija Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību, kur papildus pārraudzības darbam saimniecībā:

* vismaz gadu īsteno ganāmpulka izkopšanas plānu, kas saskaņots ar LAAA;

* ganāmpulks ir izmeklēts saskaņā ar veterinārmedicīnas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

* ganāmpulkā atbilstoši ciltsdarba programmai aitkopībā 2009.–2013. gadam audzē, selekcionē un pavairo augstvērtīgus šķirnes dzīvniekus, kas paredzēti saimniecības ganāmpulka atražošanai un pārdošanai;

* pārbauda vaisliniekus, kā arī ganāmpulka atražošanai izmanto vaisliniekus vai vaislas materiālu, kas sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Aitas vērtē persona, kurai ir LDC izdots sertifikāts.

Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusu saimniecībai piešķir LAAA. Lai iegūtu šo statusu, jāiesniedz iesniegums, ganāmpulka raksturojums, ganāmpulka izkopšanas plāns. Pamatojoties uz šiem dokumentiem, LAAA vērtēšanas komisija apseko saimniecību un izlemj par statusa piešķiršanu.

Šķirnes aitu audzēšanas saimniecības nodarbojas ar Latvijas tumšgalves (LT) un Vācijas merino vietējās (VMV) aitu šķirnes audzēšanu saskaņā ar ciltsdarba programmu. Tiek izstrādāta ciltsdarba programma Latvijā ievestajām gaļas aitu šķirnēm: Oksforddaunas, Sufolkas, Dorperas un izsenis Latvijā audzētai Romanovas aitu šķirnei.

2011. gadā Latvijā bija 38 šķirnes aitu audzēšanas saimniecības, divās saimniecībās audzē VMV šķirnes aitas un 36 saimniecības LT šķirnes aitas.

Kas ir ģenētisko 
resursu aitas?

Ar terminu ģenētiskie resursi apzīmējam Latvijā izveidoto šķirņu lauksaimniecības dzīvnieku populācijas.

Aitkopības nozarē atbalsts paredzēts vietējās Latvijas tumšgalves šķirnes aitu saglabāšanai un pavairošanai Lauku attīstības programmas 2007–2013 pasākuma Agrovides maksājumi apakšpasākuma Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana (LDGRS 08) ietvaros.

Uz šo atbalstu var pretendēt 550 LT šķirnes aitas, kas atbilst ciltsdarba programmas Latvijas tumšgalves aitu šķirnei no 2009. līdz 2013. gadam prasībām. Par šīs ciltsdarba programmas realizāciju atbild LAAA. Pērn tika izsniegti atzinumi par 521 aitu māti un 29 vaislas teķiem, kas izvietoti 19 saimniecībās.

Aizvadīto piecu gadu laikā Latvijas tumšgalves šķirnes aitu saglabāšanas programmas realizācija ir notikusi veiksmīgi. Ir palielinājusies interese par tīršķirnes teķu izmantošanu aitu lecināšanai, tādējādi veidojot ģenētiski viendabīgus ganāmpulkus.

Atbalsts aitkopībā

Jebkura aitu ganāmpulka īpašnieks, kuram ir reģistrētas vairāk nekā 10 aitu mātes, kas apzīmētas līdz 20 dienu vecumam un kas saskaņā ar LDC datiem ir vienu reizi atnesušās vai vecākas par gadu, var pretendēt uz papildu valsts tiešiem maksājumiem par aitu mātēm no 2012. gada 1. janvāra līdz 15. jūlijam par stāvokli ganāmpulkā 1. jūlijā. Pieteiktie dzīvnieki ganāmpulkā jāsaglabā vismaz 100 dienas.

Atbalsta par ciltsdarbu mērķis ir veicināt ciltsdarbu aitu ganāmpulkos. No 2011. gada valsts atbalsta izmaksu administrē LAAA. Aitkopības nozarē, ja šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā bijušas vairāk nekā 29 vaislas aitu mātes, pēc aitu un teķu skaita ganāmpulkā attiecīgā gada 1. jūlijā pretendents par pakalpojuma sniegšanu saņēma:

* vienreizēju maksājumu par šķirnes saimniecībā esošas vaislas aitu mātes sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, tās ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

* vienreizēju maksājumu par pārraudzības ganāmpulkā esošas vaislas aitu mātes produktivitātes izvērtēšanu (08.03.2011. MK noteikumi nr. 183 Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, slaucamu govju, zīdītājgovju un vaislas aitu māšu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai);

* vienreizēju maksājumu par vaislai ataudzējamās aitas un teķa (no viena līdz 1,5 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

* vienreizēju maksājumu par sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācējiem (01.02.2011. MK noteikumi nr.105 Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību).

Facebooktwitterrssby feather

Atbildēt